คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34


การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑


การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33


การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒


การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

  (1)     2      3