หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อป้องกันการทุจริต [ 18 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2