หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
วิสัยทัศน์ อบต.นายาง
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ”
นางสาวอรินทร์ยา ถาวรรณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 

 
สายตรงนายก โทร : 085-044-9663
 

น้ำตกแม่ปู  
 

กระเป๋าพลาสติก
 
  ท่านพึงพอใจการรับบริการจาก อบต.นายาง ด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา
  ด้านการจัดเก็บภาษีรายได้
  ด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้่อ และเด็กแรกเกิด
  ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
  ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
 
อบต.นายาง ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นายาง ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นายาง ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.นายาง ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นายาง ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นายาง ประชาสัมพันธ์ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.บ่อแฮ้ว ประกาศเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง การประมูลให้เช่าตลาดสดเทศบาล [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ท [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปุ เทศบาลตำบลแม่ปุ จัดเตรียมบอร์ดประชสัมพันธ์ งานเลือกตั้งท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปุ เทศบาลตำบลแม่ปุ ออกตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตน้ำดื่มนิตยาในเขตพื้นที่ เพื่อประกอบ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถนต์ กง 3602 ลำปาง [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและฝังกลบบ่อกำจัดขยะพร้อมทำแนวกันไฟรอบบ่ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บ่อแฮ้ว ข้อมูลความรู้การเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งงาม แผนการจัดเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ใช้หลักฐานอะไรสมัคร ค่าธรรมเนี [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.นาแก้ว ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
   
 

 


ซื้อระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG [ 14 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]

 
 

 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้