หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
วิสัยทัศน์ อบต.นายาง
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ”
นางสาวอรินทร์ยา ถาวรรณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 

 

น้ำตกแม่ปู  
 

กระเป๋าพลาสติก
 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการประชาชนของ อบต.นายาง ระดับใด
  ไม่พอใจ
  พอใช้
  มาก
  มากที่สุด
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์ [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 25 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
 
ทต.นาแก้ว รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 3 เดือน [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นาแก้ว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวเสือ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวเสือ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวเสือ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปุ วันที่ 10 เมษายน 2563 งานป้องกันเทศบาลตำบลแม่ปุ ร่วมกับกรมป่าไม้ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานป้อง [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ดูแลระบบประป [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ปุ ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปุ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ แล [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบประปา หม [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยงานไฟฟ้า [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ [ 10 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปุ ว่าที่ร้อยตรีกู้เกียรติ วงศ์ฟัก และช่างควบคุมงาน ตรวจงานระบบประปาบ้านท่าไม้ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 

 


จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายา [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายา [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการรณรงค์ลดปริมาณขยะ [ 15 พ.ค. 2562 ]

 
 

 
ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2087  [ 9 เม.ย. 2563 ]
ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 19/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 กสธ. มท 0819.2/ว1121  [ 9 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1123  [ 9 เม.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือดุแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1124  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.บถ. มท 0809.2/ว43 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/5937-5941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1077  [ 9 เม.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว1078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1117  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การขยายเวลาการดำเนินการโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว1093  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5903-5934  [ 9 เม.ย. 2563 ]
การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบ e-GP ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1094  [ 8 เม.ย. 2563 ]
แนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 8 เม.ย. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1098  [ 8 เม.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2563 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.3/ว1075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 เม.ย. 2563 ]
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
 

 
test (29 ก.ค. 2562)    อ่าน 1383  ตอบ 0  
รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 513  ตอบ 1  
รับโอน(ย้าย) หน.สป. (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 487  ตอบ 1  

 
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]   
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง [ 27 ม.ค. 2563 ]   
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง  [ 20 ม.ค. 2563 ]   
การรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ม.ค. 2563 ]   
ที่ทำการปกครองจังหวัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง  [ 3 ม.ค. 2563 ]   
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 [ 24 ธ.ค. 2562 ]   
การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2562 ]   
ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองวัตถุมงคลพระยาพิชัยดาบหัก รุ่น 237 ปี พ่อกลับบ้านเกิด [ 13 ธ.ค. 2562 ]   
ลป 0017.2/ว 49387 เอกสารประกอบหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการ Action Plan ขับเคลื่อนวาระแห่งชาต  [ 28 พ.ย. 2562 ]   
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง  [ 26 พ.ย. 2562 ]   
คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี [ 7 พ.ย. 2562 ]   
แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางตามโครงการ แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดลำปาง [ 31 ต.ค. 2562 ]   
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนง.ทุนหมุนเวียน พนักงานห้องปฏิบัติการ [ 22 ต.ค. 2562 ]   
ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สนจ.ลำปาง [ 15 ต.ค. 2562 ]   
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใหแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง [ 7 ต.ค. 2562 ]   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ สอบสัมภาษณ์ [ 7 ต.ค. 2562 ]   
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระฯ  [ 12 ก.ย. 2562 ]   
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง [ 10 ก.ย. 2562 ]   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 054-838-082
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 โทรศัพท์ : 054-838082 โทรสาร : 054-838082 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
จำนวนผู้เข้าชม 2,731,288 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 30 มี.ค. 2559