หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
วิสัยทัศน์ อบต.นายาง
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ”
นางสาวอรินทร์ยา ถาวรรณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
 
 
 
  สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 
งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
งานอำนวยการ และข้อมูลข่าวสารตลอดจนงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานนโยบายและแผนพัฒนา
งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 
งานข้อบัญญัติ และระเบียบ
งานงบประมาณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
  งานกฎหมายและคดี
 
งานการดำเนินการทางกฎหมายและคดี
งานตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
 
งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกู้ภัย
 
งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประสบภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย
  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงเคราะห์
 
งานการจัดระเบียบชุมชน
งานพัฒนาชุมชนและสังคม
 
งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานขอกำหนดตำแหน่งละอัตราเงินเดือน
งานสรรหา การสอบ และบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย
 
งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน , เลื่อนตำแหน่ง
งานการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ
 
งานขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน
งานดำเนินการด้านทะเบียนประวัติ
 
งานวิชาการ การฝึกอบรม การดูงาน และอื่นๆ
งานสวัสดิการพนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานกิจการสภา
 
งานระเบียบข้อบังคับประชุม
งานการประชุม
 
งานอำนวยการและประสานงาน    
 
 
  กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจำทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
  งานการเงิน
 
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 
งานเก็บรักษาเงินและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย    
  งานบัญชี
 
งานการบัญชี
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 
งานงบการเงินและงบทดรอง
งานงบแสดงฐานะการเงินและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า การจัดเก็บรายได้และภาษีทุกระบบ
งานพัฒนารายได้ ตรวจสอบ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการอุทรภาษี
 
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ การประเมินภาษี
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ เร่งรัดหนี้สิน ทะเบียนคุมลูกหนี้ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ