หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นายาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
วิสัยทัศน์ อบต.นายาง
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ”
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
 
 
 
  สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
  งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 
งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
งานอำนวยการ และข้อมูลข่าวสารตลอดจนงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานนโยบายและแผนพัฒนา
งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 
งานข้อบัญญัติ และระเบียบ
งานงบประมาณ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
  งานกฎหมายและคดี
 
งานการดำเนินการทางกฎหมายและคดี
งานตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
 
งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกู้ภัย
 
งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประสบภัย
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย
  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานสวัสดิการสังคม
งานสังคมสงเคราะห์
 
งานการจัดระเบียบชุมชน
งานพัฒนาชุมชนและสังคม
 
งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานขอกำหนดตำแหน่งละอัตราเงินเดือน
งานสรรหา การสอบ และบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย
 
งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน , เลื่อนตำแหน่ง
งานการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ
 
งานขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน
งานดำเนินการด้านทะเบียนประวัติ
 
งานวิชาการ การฝึกอบรม การดูงาน และอื่นๆ
งานสวัสดิการพนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานกิจการสภา
 
งานระเบียบข้อบังคับประชุม
งานการประชุม
 
งานอำนวยการและประสานงาน    
 
 
  กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจำทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
  งานการเงิน
 
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 
งานเก็บรักษาเงินและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย    
  งานบัญชี
 
งานการบัญชี
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 
งานงบการเงินและงบทดรอง
งานงบแสดงฐานะการเงินและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า การจัดเก็บรายได้และภาษีทุกระบบ
งานพัฒนารายได้ ตรวจสอบ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการอุทรภาษี
 
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ การประเมินภาษี
งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ เร่งรัดหนี้สิน ทะเบียนคุมลูกหนี้ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
งานพัสดุ การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี จัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษี
 
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ ดูแลบำรุงรักษาพร้อมทั้งต่อทะเบียนประจำปีและ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานตรวจสอบภายใน
 
งานตรวจสอบภายใน    
  งานธุรการและสารบรรณ
 
งานสารบรรณ
งานการประชุม
 
งานติดต่อประสานงาน
งานประชาสัมพันธ์
 
 
  กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
  งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานก่อสร้างและบูรณะถนน การวางโครงการก่อสร้าง
งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ
 
งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
 
งานประมาณการราคาก่อสร้าง และค่าปรับโครงการก่อสร้าง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานวิศวกรรม การสำรวจออกแบบ ประมาณการราคา
งานประเมินราคา
 
งานจัดทำข้อมูลพื้นฐาน และวางโครงการจัดทำแผนงานด้านโยธา
งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร การอนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคาร
 
งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
 
งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 
งานระบายน้ำ
งานจัดตกแต่งสถานที่
 
งานไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    
  งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานการสำรวจและแผนที่
งานการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษี
 
งานการวางผังและพัฒนาเมือง
งานการควบคุมทาผังเมือง
 
งานการจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
งานประเมินราคา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานธุรการและสารบรรณ
 
งานสารบรรณ
งานการประชุม
 
งานติดต่อประสานงาน
งานประชาสัมพันธ์
 
 
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับกอง/ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผน กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาปฐมวัย สำรวจเก็บข้อมูล สถิติการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร วัดผลประเมินผล ควบคุมมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาทั้งใน-นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
 
งานบริหารงานวิชาการ การนิเทศการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมคุณภาพควบคุม มาตรฐานการศึกษา
 
งานบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
งานบริหารและควบคุมงบประมาณ และพัสดุทางการศึกษา
 
งานบริหารงานธุรการ และการประสานเครือข่ายทางการศึกษา    
  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำกับดูแล
งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
 
งานส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  งานศาสนและวัฒนธรรม
 
งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา และดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ในวันสำคัญทางศาสนา
 
งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนสถาน
งานจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมตำบล
 
งานส่งเสริมรักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
งานส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
งานรัฐพิธี    
  งานกีฬาและนันทนาการ
 
งานการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชน
งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา
 
งานการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
งานการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชน
 
งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และบำรุงรักษาสนามกีฬาตำบล
  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
งานการรับ-เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน
งานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินต่างๆ
 
งานการจัดทำงบประมาณ
งานการบัญชีประเภทต่างๆ
 
งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่ายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานธุรการและสารบรรณ
 
งานสารบรรณ
งานการประชุม
 
งานติดต่อประสานงาน
งานประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ : 054-838-082, 081-951-9547 โทรสาร : 054-838-082
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
จำนวนผู้เข้าชม 5,590,018 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2559